Home » Shop » Algemene voorwaarden
Nederlands English
  Categorieën
 Sport
  Zoek op plaatsnaam
 
  Informatie
 Verzenden & retourneren
 Over ons
 Algemene voorwaarden
 Neem contact op 
  Valuta
Algemene voorwaarden

  

  

Algemene voorwaarden Ticket2.nl

 

1 Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden van ' Ticket2.nl' (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Ticket2 die op de website van Ticket2, http://www.ticket2.nl (hierna: de Website), via SMS of op andere wijze door Ticket2 door middel van koop op afstand worden weergegeven.

 

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met de Ticket2 zijn overeengekomen. Aan toezeggingen van enig medewerker van Ticket2 kunnen dan ook geen rechten worden ontleend dan wanneer die door Ticket2 schriftelijk zijn bevestigd.

 

1.4 Onder 'Koper' wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Website, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.

 

1.5 Onder 'consument-Koper' wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, niet zijnde een rechtspersoon, dan wel elke natuurlijk persoon die via de Website, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft op de wijze zoals beschreven in artikel 2.

 

1.6 Onder 'afkoelingsperiode' wordt verstaan: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 6).

 

1.7 Onder 'koop op afstand' wordt verstaan: een door Ticket2 georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een van de technieken voor communicatie op afstand.

 

1.8 Onder' evenement' wordt verstaan: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij - bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder - doch niet beperkt tot - een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, een dance-evenement, show of een sportevenement.

 

1.9 Onder 'ticket' wordt verstaan: het schriftelijke document en/of de electronische toepassing, zoals ondermeer doch niet beperkt tot SMS, MMS, barcoderegistratie via sim-kaart en/of elke toekomstige electronische toepassing, welke toegang geeft tot het Evenement.

 

1.10 Onder ' Organisator ' wordt verstaan: de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het Evenement.

 

1.11 Ticket2 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

1.12 Door het  gebruik van de Website van Ticket2 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

 

1.13 Ticket2 is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

1.14 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ticket2 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ticket2 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Ticket2 is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

 

2.3 Ticket2 is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet of programmeerfouten in haar advertenties, mailings of op de Website.

 

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan, indien hij precies heeft aangegeven welk product of dienst hij wil ontvangen en de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de desbetreffende data (hierna: 'Bestelformulier') via elektronische weg zijn verzonden en door Ticket2 zijn ontvangen, dan wel alle benodigde gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan het Klantenservice van Ticket2.

 

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. Ticket2 is niet verplicht een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien. Tevens is Ticket2 gerechtigd bepaalde voorwaarden aan de levering/overeenkomst te verbinden.

 

2.6 Koper en Ticket2 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ticket2 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 

3 Prijzen

 

3.1 Bij de verkoop van tickets door Ticket2 is er sprake van wederverkoop. De door Ticket2 gehanteerde prijzen wijken daarbij af van de eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door de koper geen rechten kunnen worden ontleend.

 

3.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. In gevolge artikel 28b van de wet Omzetbelasting is het niet toegestaan BTW te vermelden op de factuur en/of de tickets.

 

3.3 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de bezorgkosten staat op de Website vermeld. Ticket2 geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper gecommuniceerd.

 

3.4 De door Ticket2 aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet aan bij eventueel door de organisator van het evenement waarvoor de tickets zijn uitgegeven gehanteerde categorieën.Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door koper geen rechten worden ontleend.Ticket2 behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.

 

3.5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

 

3.6 Koper is de prijs verschuldigd die Ticket2 op de Website, via SMS of anderszins door middel van een van de technieken voor communicatie op afstand bij de betreffende aanbiedingen van producten weergeeft en Ticket2 in haar bevestiging conform artikel 2.4 aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ticket2 worden gecorrigeerd.

 

 

4 Betaling

 

4.1 Ticket2 biedt Koper, afhankelijk van o.a. het betreffende tickets en de evenementdatum, een breed scala aan betalingsmogelijkheden (o.a. creditcard, iDeal, acceptgiro en eenmalige incasso). Bij reservering op locatie indien voorzover uitdrukkelijk van toepassing verklaard PIN betaling en a contant. Op de Website wordt dit aan Koper gecommuniceerd. Alle bestellingen door middel van koop op afstand dienen door Koper bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan Koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten. Ticket2 hanteert de besteldatum als betalingsdatum op het afschrift van de creditcards.

 

4.2 Ticket2 behoudt zich het recht voor om per Evenement naar eigen inzicht bovenstaande betaalwijzen te beperken en/of uit te breiden.

 

4.3 Van een aantal betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van Koper, als ook autorisatie, is voldaan.

 

4.4 Ticket2 stelt er groot belang in dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via het internet. Hiertoe heeft Ticket2 een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. Ticket2 draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 

4.5 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan dient de Koper op eerste verzoek van Ticket2 een kopie van een geldige legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. Ticket2 is gerechtigd om een andere dan door de koper gekozen betalingswijze te verlangen.

 

4.6 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Ticket2 is geen partij in de relatie tussen Koper en de kaartuitgever.

 

4.7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Ticket2 op Koper.

 

4.8 Ten laste van Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Ticket2 als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 34,- exclusief omzetbelasting.

 

4.9  Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.8, is Ticket2 bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van de besteling op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

 

5 Levering en leveringstijd

 

5.1 Ticket2 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van tickets en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Ticket2 streeft er naar om tickets binnen zeven (7) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst aan koper te zenden. In geval van sommige evenementen zullen kaarten echter tussen twee (2) en zes (6) weken voor aanvang van het evenement worden verzonden.

 

5.2 De door Ticket2 opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Ticket2 kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk dan wel desgevraagd mondeling kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

 

5.3 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

5.4 Zodra de te leveren tickets op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze tickets betreft, over op Koper. Indien de te leveren tickets tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de tickets tevergeefs zijn aangeboden en/of  afgeleverd op het postkantoor of bij de buren van Koper.

 

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

5.6 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Ticket2 bepaald.

 

 

6 Afkoelingsperiode

 

6.1 Conform artikel 3.2 van de Europese Richtlijn 97-7 van 20 mei 1997 en artikel 7:46 d lid 1 BW zijn alle boekingen via Ticket2 definitief. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op boekingen die via Ticket2 worden gemaakt.

 

 

7 Garantie en aansprakelijkheid

 

7.1 Ticket2 is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de. (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

 

7.2 De door Ticket2 gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van Ticket2 heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.

 

7.3 Koper/ gebruiker van een door Ticket2 geleverd ticket dient zich als een goede en ordelijke bezoeker te gedragen en zich te houden aan door de Organisator en de houder van de Locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Ticket2 de tickets levert, alsmede de aanwijzingen van de daartoe bevoegde gezag.

 

7.4 Koper en/of gebruiker van een door Ticket2 geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Ticket2 rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket.

 

7.5 Indien een evenement wordt afgelast en er geen vervangend evenement plaatsvindt, dan kan de koper alleen de oorspronkelijke prijs (zoals staat vermeld op het toegangsbewijs) retour ontvangen bij de grotere Postkantoren en VVV kantoren. De organisator van het desbetreffende evenement zal in deze situatie informatie verstrekken over de afhandelwijze. Ticket2 kan door de kopende partij niet worden aangesproken voor het verschil tussen de door Ticket2 aan haar berekende verkoopprijs.

 

7.6 Als een evenement wordt verplaatst blijven de toegangsbewijzen geldig voor het evenement op de nieuwe datum. Nieuwe toegangsbewijzen zullen niet worden uitgegeven. Ticket2 tracht, doch is niet verplicht de koper hiervan op de hoogte te stellen. Geplaatste bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Eventueel is in overleg en indien beschikbaar er de mogelijkheid tickets te verkrijgen voor een ander evenement.

  

7.7 Ticket2 kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging, diefstal of andere schade veroorzaakt aan Koper tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

 

7.8 Ticket2 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ticket2. Ticket2 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

7.9 Indien Ticket2, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

7.10 Koper is gehouden Ticket2 te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Ticket2 mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.

 

7.11 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Ticket2 behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

 

7.12 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Ticket2 op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ticket2 kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.
Ticket2 is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Ticket2 danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Ticket2 sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 

7.13 Het is mogelijk dat Ticket2 op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ticket2 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

7.14 Ticket2 is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

 

7.15 Ticket2 is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

 

7.16 Ticket2 is niet aansprakelijk voor eventuele verlies van de Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook.

 

8 Overmacht

 

8.1 In geval van overmacht is Ticket2 niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ticket2 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overstroming, uitsluitingen, sabotage, bedrijfsstoringen, energiestoringen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

 

8.3 Indien Ticket2, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt

 

 

9 Persoonsgegevens en privacy

 

9.1 Ticket2 zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Ticket2 neemt daarbij de van  toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

9.2 Ticket2 acht het van groot belang om de door Koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Koper de Website bezoekt en/of een bestelling plaatst worden verschillende gegevens verzameld teneinde Koper een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

 

9.3 De gegevens die door de Ticket2 worden verwerkt zijn enerzijds de gegevens die Koper zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en de gegevens die van Koper worden gevraagd bij het doen van een bestelling via het Klantenservice. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam, adres, e-mailadres etc. Anderzijds zijn dit de zogenaamde 'verkeersgegevens' van Koper bij zijn bezoek aan de Website. Zo wordt het IP adres van de computer van Koper geregistreerd. Tevens wordt naar het surfgedrag van Koper gekeken op de Website. Tot slot kan Ticket2, indien Koper bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Koper vragen.

 

9.4 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Ticket2 geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

9.5 Ticket2 hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en Ticket2 versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. Ticket2 draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 

9.6 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Ticket2 zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.

 

9.7 Tenzij Koper daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Ticket2 de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

 

9.8 Indien Koper aan Ticket2 te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Ticket2 zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

 

 

10 Contact en diversen

 

10.1 Ticket2 is een handelsnaam van Ticket Bank BV, welk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24394883.Ticket2 is gevestigd te (3033 GP) Rotterdam, Spoorsingel 88 b. Het BTW-identificatienummer is NL8157.91.793.B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Ticket2 naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de Website, http://www.ticket2.nl.

 

10.2 Ticket2 is een onafhankelijke commerciële onderneming gespecialiseerd in het aanbieden van tickets voor uitverkochte dan wel populaire evenementen, exclusieve ‘front row’ en ‘hard to get’ tickets. Maar ook het aanbieden van een geheel verzorgd programma/arrangement waarvan een ticket een onderdeel kan uitmaken. De prijs berekend door Ticket2 overschrijdt het bedrag vermeld op het ticket en geeft de kosten, moeite en tijd aan om het gewenste ticket te kunnen verkrijgen.

 

10.3 Ticket2 is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt, organisator en of artiest.

 

 

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Ticket2 of overeenkomsten gesloten met Ticket2 worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd.

 

  
Volgende

 
  | Verzenden & retourneren | Algemene voorwaarden| © Ticket2.nl 2018